Radonmåling

Radonmåling

Publisert av Jan Eirik Forland den 12.12.16.
Hei kjære nabo,

Tidligere i år ble styret i velforeningen oppmerksom på at noen av våre medlemmer hadde utført radonmålinger i sine boliger. Noen av disse har igjen registrert verdier for radon som er over akseptable verdier. Tiltaksgrensen for radon i boliger er ifølge Statens Strålevern 100bq/m3, og maksimumsgrense er på 200bq/m3. Tiltaksgrensen defineres som den grenseverdi hvor Strålevernet anbefaler at tiltak alltid iverksettes for å redusere radon. Begrepet maksimumsgrense defineres som den verdi hvor Strålevernet vurderer at alle oppholdsrom i alle bygninger bør tilfredsstille. Dersom radonmålinger avdekker høyere verdier enn maksimumsgrensen, anbefales det at radonreduserende tiltak iverksettes, med påfølgende radonmålinger, helt inntil radonkonsentrasjonene er så lave som praktisk mulig, og under maksimumsgrensene.

Verdiene som våre naboer har registrert er meget sprikende; noen har målt verdier langt over maksimumsgrensene, og andre igjen har målt verdier tilnærmet null. For store verdier av radon over lang tid er ikke ønskelig, og vi i styret har derfor informert Stavanger Kommune om de målingene som er utført. Kommunen ønsker nå en skikkelig kartlegging av hele boligfeltet, og vi i styret har derfor fått oppgaven om å meddele denne informasjonen, og opplyse om videre tiltak.

Stavanger Kommune er veldig klar på at en slik kartlegging bør gjøres for alle boligenheter. Dette fordi eventuelle reklamasjoner vil være mot hele feltet. Vi i styret har derfor innhentet pristilbud på måling av radonkonsentrasjoner for alle boligenheter i Søra Bråde II, og dersom du ikke ønsker å være med på dette er det meget viktig at du dermed er klar over at eventuelle senere reklamasjoner mot kommunen på bakgrunn i radonmålinger ikke vil tatt til følge.

Målebrikker vil bli bestilt inn av styret fra Radonassistanse AS innen kort tid, og videre utlevert til alle boligene. Her enkelt medlem sørger da selv form at målinger i 2 rom utføres etter gitt brukeranvisning. Styret kan være behjelpelig med utplassering av måleutstyr ved behov. Vi utfører da målingen i vinter (etter anbefaling fra Radonassistanse og Statens Strålevern), og eventuelle avvik i målingene vil da vurderes av kommunen som reklamasjon. Prisen for måling per bolig vil være 375kr. Dersom du ikke ønsker å være med på denne kartleggingen er det meget viktig at styret informeres om dette snarest. 
Radonmåling.pdf